Як визначити вартість гуманітарної допомоги?

Як визначити вартість гуманітарнї допомоги?

Відповідь на це питання надала Директорка Аудиторсько-консалтингової компанії “Compass Group” – Шкурка Лариса. 

Гуманітарний напрям сьогодні, один із напрямів які виконують неприбуткові організації в Україні. Гуманітарна допомога може надходити, як від юридичних осіб, так і від фізичних осіб. Іноді це нові товари, іноді це можуть бути вживані товари, але придатні до використання. На період воєнного стану дозволено спрощене митне декларування гуманітарної допомоги, яке здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком до Постанови № 174 від 01.03.2022.  та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Форма спрощеної декларації не містить обов’язкового реквізиту, як ціна. Іноді Донор, який надає гуманітарну допомогу не надає супровідні документи до гуманітарної допомоги, де може бути вказана ціна. І в даному випадку неприбуткові організації стикаються з питанням, як її оприбуткувати на баланс.

У разі, якщо вартість предмета гуманітарної допомоги не зазначена у супровідних первинних документах на підставі яких неприбуткова організація набула його у власність, то така вартість визначається неприбутковою організацією на основі  Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі  – П(С)БО).

Отримана гуманітарна допомога може надходити, як у вигляді запасів, так і основних засобів, які потім неприбуткова організація буде використовувати в своїй статутній діяльності.

Якщо, отримана гуманітарна допомога, буде передаватись неприбутковою організацією набувачам, то така гуманітарна допомога повинна класифікуватись організацією, як запаси.

Правила обліку запасів регулює П(С)БО 9 «Запаси», яке  затверджено Наказом Міністерства Фінансів України № 246 від 20.10.1999.

 У відповідності до п. п. 7, 8, 9 П(С)БО 9 придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Одиницею обліку запасів може бути  їх найменування або однорідна група (вид) (п.7 П(С)БО 9 «Запаси»).

Первісна вартість об’єкта  запасів  (п.9 П(С)БО 9 «Запаси») складається з таких фактичних витрат:

  • суми, що сплачуються  згідно   з   договором   постачальнику (продавцю)  за  вирахуванням  непрямих  податків;
  • суми ввізного мита;
  • суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству транспортно-заготівельні витрати   (затрати   на  заготівлю запасів,  оплата  тарифів  (фрахту)  за  вантажно-розвантажувальні роботи  і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх   використання,   включаючи   витрати  зі  страхування  ризиків транспортування  запасів). 
  • інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до  стану,  в  якому  вони  придатні  для використання  у  запланованих  цілях.  До  таких витрат,  зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші  прямі  витрати  підприємства  на  доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів.

 Первісна вартість безоплатно отриманих  запасів  дорівнює  їх справедливій вартості на дату отримання з урахуванням  витрат, передбачених вище (п.12 П(С)БО 9 «Запаси» ).

 В ситуації, коли відсутні супровідні документи на гуманітарну допомогу і бухгалтер неприбуткової організації нічого крім декларації не отримав, то можливо три варіанти вирішення даного питання.

Варіант перший.

Організація може звернутись до Донора, який зможе надати допомогу  при визначенні первинної вартості товарів гуманітарної допомоги. Організація може запросити  документи, що підтверджують придбання/отримання ним предмету гуманітарної допомоги та які містять відомості про його вартість.

Скоріше за все вартість даних предметів буде вказано в іноземній валюті.

Запаси, придбані за іноземну валюту, оцінюються у валюті звітності із застосуванням валютного курсу НБУ  на дату здійснення операцій (дата визнання активів). Даною датою буде дата, яка проставлена митним органом на спрощеній митній декларації.  Дане правило може бути застосованим  і до перерахунку вартості предметів гуманітарної допомоги, отриманої Організацією безкоштовно.  (п.2.5. Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів» затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 № 2).

 Варіант другий.

 У випадку, якщо такі документи Донор не надасть, то Організація при визначенні справедливої ціни запасів може використовувати дані про:

а) останню ринкову ціну операцій з відповідними запасами (за умови відсутності суттєвих негативних змін в технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому діє підприємство);

б) ринкові ціни на подібні активи, скориговані з урахуванням індивідуальних характеристик, особливостей або ступеня незавершеного виробництва, для якого визначається справедлива вартість;

в) додаткові показники, які характеризують рівень цін на запаси.

 Визначає справедливу вартість безоплатно одержаного предмету гуманітарної допомоги спеціально створена комісія. Якщо запаси надійшли на підприємство без товаросупроводжувальних документів, то складається акт про приймання матеріалів. (п.3.8. Рекомендацій №2). Даний акт підписується спеціально створеною в неприбутковій організації комісією.

 Відповідно до «Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів», затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 № 2 –  запаси, які одержані безоплатно, оформлюються накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів або товарно-транспортною накладною з використанням штампу (позначення) про оприбуткування, або актом про приймання матеріалів, або прибутковим ордером. Прибутковий ордер складається матеріально відповідальною особою удень прийняття запасів (п.3.5. Рекомендацій №2).

 Варіант третій.

 Також неприбуткова організація має право провести оцінку майна в порядку передбаченому Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» шляхом укладення договору із суб’єктом оціночної діяльності – суб’єктом підприємницької діяльності, які здійснюються господарську діяльність та які отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до даного закону.

Більше інформації по даному питанню Ви можете дізнатись, зареєструвавшись на консультаційну зустріч “Правила отримання та надання гуманітарної допомоги”. 

 

 

administrator

Related Articles